Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԾԱՌԱՅՍ Ի ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ ԱԾԵԼՈՅ ՆՇԱՆԱԿ:

17. Զծառայս իժառանգաւորութիւն ածել առանց կամաց տերանցն ոչհրամայեմք ի տրտմութիւն ստացողացն, քանզի տանցկործանումն այս գործէ: Ապա թէ երբէք արժանիերեւեսցի ծառայն առ ի ձեռնադրութիւն աստիճ անի, որպէս Ոնէսիմոսն երեւեցաւ, եւ թողացուսցեն տեարքիւր եւ ազատեսցեն եւ ի տանէն ի բաց առաքեսցեն, եղիցին:

«Դատաստան կանոնացսհրամայէ զայսոսիկ պահել անգայթակղ զեկեղեցի, զի մի'պատճ առաւ բարեպաշտութեան վնաս ինչ գործիցեն եւտեղի տայցեն չարախօսացն զմէնջե: