Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ժ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԱՒԱՌԱՑ ԵՒ ԳԵՂԻՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ԻՐԱՑ:

10. «Ի գաւառս ոսկեհանս գտեալյամենայն սահմանս իշխանաց` արքայից լիցի, իսկարծաթ` թագուհեաց. եւ ի կամս նոցա է մասնաւորել նոցակամ ոչ:

Այլ պղինձ եւ երկաթ եւ այլքի նմանեաց նոցին - իշխանաց իցէ մեծամեծաց պարգեւօքթագաւորաց. նմանապէս եւ աղ եւ բորակ, նաւթ եւ կուպր, ապակի եւ այլ ինչ այսպիսի: Իսկ ակն եւ մարգարիտարքունի լիցի եւ այլ ինչ ի պատուաւորաց:

Իսկ ձիւթ եւ խունկ եւդեղնախունկ եւ գղթոր եւ մազթաքէ եւ զարիկոն եւսակամունի եւ այլք այսպիսիք, որք վաճ առին եւ շահին, տասանորդիցին իշխանաց:

Իսկ պտուղ ամենայն գտեալ իմայրիս իւրաքանչիւր սահմանաց նոցա լիցի:

Շինականաց իրաւացի էտասանորդել օտարացն ի կթել պտղոցն, որ ոչ իւրեանցիցէ, այնոցիկ` որոց իցէ սահմանն եւ ըստ խնդրոյ նոցինկամօք եղիցի:

Այսպէս եւ փայտ ի շինուած, եւ խոտ յարօտ եւ ի հնձել, եւ հող ի վարել:

Այլ գետք յորոց հոսինսահմանաց ոչ է, բայց առ որ հասանեն:

Եւ որսք իւրաքանչիւր նոցալիցի առ որս անցանեն. եւ յօտարաց որսացեալ`տասանորդիցի որոյ եւ իցէ սահմանի: Նմանապէս եւ իմայրեաց հատանել որս` այնոցիկ տասանորդիցի որոյ եւիցէ սահմանն: Ըստ այսմ լիցի եւ ծովու որս, ըստ որումյայլոդե: