Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌԱՑ ԵԶԱՆՑ:

56. «Եւ վկայիւք եւ զայս եւսհաստատիցեն որք վաճ առեն զեզինս, զի փորձ ի հերկ եւի սայլ եւ ի կալ իցէ, եւ մի' հնակազ եւ մի' հնահազ եւմի' գիշերակոյր եւ հարկանող իցէ, եւ մի' գողօն: Մինչեւ յամ մի լինել այդոցիկ փորձի դարձցի, եւգողօնն յամենայն ժամ. եւ յայլսն եօթն օր փորձիցի: Իսկ անմզիցն յայլսն` դարձցի, բայց ի լծոյ, ի հերկ եւի սայլ եւ ի կալ, որոց փորձն անյայտ կանխաւ էրե: