Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԼ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ ՅԱՒԱՐԷ ՎԱՃԱՌԱՑ:

130. «Եւ վաճ առեալ եւ գնեալզաւար` ո'չ դարձցի անդրէն իբր զգողացեալն, զի այդօրինաւոր գործ թագաւորաց եւ իշխանաց է, ուստի եւկանոնք յընծայս ընդունի պատարագի, իսկ զգողացեալնեւ զյափշտակեալն ոչ եւսե:

ԿԱՏԱՐԵՑԱՒ ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԱԳԱՒՈՐԱՑ ԵՒ ԻՇԽԱՆԱՑ ԵՒ ԱՄԵՆԱՅՆ ԴԱՏԱՒՈՐԱՑ:

ՎԵՐՋ