Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ Ի ՀԱՐԿԷ Ի ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ ԿԱՄ ՅԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԱՅՑԵՆ ԸՍՏ ՈՐՈՒՄ ՕՐԻՆԱԿԻ ԵՒ ԻՑԷ:

61. Վասն որք ի նեղութիւնանկանիցին եւ կամ ի խիստ հիւանդութիւն, եւ կամըմբռնեսցի ի բռնաւորաց, եւ վասն նեղութեանմկրտեսցի, եւ կամ էր յառաջ քրիստոնեայ եւ գործքվատթարք, եւ ապա վասն նեղութեան ի հաւատս կացցէ, զայնպիսին ընդունի եկեղեցի, այլ ոչ կատարելապէս, զիակամայութեամբ են հաւատքն. զայսպիսոյս ասէ գիր -միթէ ի հո՞ղ խոստովան առնիցին առ քեզ:

«Եւ այս մարդասիրութիւն իՏեառնէ ցուցեալ է առակաւ, բայց ըստ դատաստանի էանկատարնե: