Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Լ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԾԱՌԱՅԻՑ ԵՒ ԱՂԱԽՆԱՑ ՀԱՐՈՒԱԾՈՑ Ի ՏԵՐԱՆՑ:

30. Իսկ եթէ ոք հարցէ զակնծառայի իւրոյ, կամ զակն աղախնոյ իւրոյ եւկուրացուսցէ, արձակեսցէ զնոսա ազատս փոխանակ ականնոցա: Եւ եթէ զատամն ծառայի իւրոյ եւ կամ զատամնաղախնոյ իւրոյ թափեսցէ, արձակեսցէ զնոսա ազատսփոխանակ ատաման նոցա:

«Թերեւս եւ աստուածայինօրէնքս զայլ եւս զգայութիւնս եւ զանգամսզուգահաւասար սմին հրամայիցէ նմանապէս ելանելծառայից եւ աղախնաց: Եւ այս դատաստան անփոփոխ կացցէմեզ յօրինացն առ հաւատացեալս: Իսկ եթէ յայլազգեացիցէ ծառայն եւ աղախինն, վաճ առիցէ որքան արժան է`պակաս եւ կամ ընդ կէս գնոյ, ըստ որում ի դէպ իցէդատաստանի իրաւամբք. սակայն իշխան լիցի թէ եւ' ոչկամի վաճ առելե: