Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ Ի ԾԱՌԷ ԱՆԿԵԼՈՑ ԵՒ ԿԱՄ ԿԱԽԵԼՈՑ, ԵՒ ՅԵԿԵՂԵՑԻ ԱՆԿԵԼՈՑ ԵՒ ԿԱՄ ՔԱՐԻՒ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԵՌԵԼՈՑ:

111. «Այլ որ յաղագս ի ծառէանկեալ մարդոյ մեռելոյ հարցեալ էիր եւ կամ թէխեղդելով կախեալ զծառէ. չկայ ինչ մեղանս անկոցն, զիանշունչ եւ անզգայք են, ոչինչ եղեն պատճ առք մահունոցա որ այնպէսն պատահեաց: Այլ թէ առնիցեն ըստօրինացն Մովսիսի, յորում հրամայեաց Աստուած վասնանասնոցն` եթէ եղեւ ի նոցանէ յանօթ պղծութեան ոգւոցեւ մարմնոց անասնագէտ մարդոց, զկաթն նորա մի'կերիցեն թէ յայն կենդանեաց իցեն, եւ զանասուննքարկոծ արասցեն եւ զմիս նորա շունք կերիցեն: Նոյնպէս թէ եղջերաւորք հարկանիցեն զմարդ եւմեռանիցէ, սպանցեն զանասունն եւ մի' կերիցեն ոչ զիմեղանք են, այլ զի անօթք եղեն մեղանաց պղծութեան եւսպանութեան: Ըստ այսմ օրինակի թէեւ առնիցեն զայս -հատանել զտունկն զայն, զի մի կերիցեն ի զտղոյ նորա. բայց եթէ յարմատոյ նորա այլ բուսանիցի եւ եկեսցէ իհաս, կերիցեն անխտիր եւ մի խոտեսցեն, որպէս եւծնեալքն յանասնոց աստի անխտիր են: Զայս հաստատապէսըստ օրինացն, նոյնպէս եւ եկեղեցի ընդունի: Այլ թէյեկեղեցւոյ անկեալ ի խոնարհ, եւ թէ քար զերծեալ եւանկանիցի ի վերայ մարդոյ եւ մեռանիցի, անվնաս էեկեղեցին, մատուսցի ի նմա պատարագ, որպէս եւ կամիՏէր: Այլ ի դէպ թուի աւուրս ինչ` որպէս մօր ի վերայծննդոց ունել սուգ. եւ զայդ որպէս կամին արասցենե: