Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌԵՒԱՆԿԱՑ:

34. Զառեւանկսն, թէեւ որդիսծնցի եւ հայր եւ մայր եւ աղջիկն չկամիցին, մի' ինչվնաս կրեսցէ ի չարագազան հոգւոյն, անդրէնդարձուցանել:

«Յայտ է` թէ' պսակեալ եւ թէառանց պսակի ընդ բռնապսակսն է արտաքոյ կամաց: Եթէձեռնհաս իցեն, անխեղճ է անդրէն դարձուցանել եւկամօք պսակել: Իսկ եթէ յետոյ կամեցան, ապաշխարութիւն կարգեսցի, որպէս եւ զայս ցուցեալկանոնաց: Եւ այդ ճ շմարիտ դատաստան է եկեղեցւոյե: