Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՉՁԵՌՆԱԴՐԵԼ ԶՈՔ ՅԻՒՐՈՑՆ ԱՐՏԱՔՈՅ ԿԱՄԱՑ ԵՒ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՅԼՈՑՆ:

31. Զի ո'չ է պարտ եպիսկոպոսինեղբօր, կամ որդւոյ, կամ այլում ազգականի շնորհելզպատիւ եպիսկոպոսութեան որպէս ինքն կամի`ձեռնադրել ժառանգաւոր եպիսկոպոսութեան իւրոյ: Չէարժան զԱստուծոյն շնորհել մարդկային սիրոյ, քանզիեւ ոչ զեկեղեցին Քրիստոսի ընդ ժառանգութեամբ դնել: Ապա թէ ոք արասցէ զայս, անհաստատ լիցիձեռնադրութիւն նորա եւ ինքն որոշեսցի:

«Կանոնականս իրաւունքայսպէս է - զի ո'չ իշխէ իւրոցն տալ, եւ ո'չ միայնձեռնադրել` եւ ո'չ ժառանգութիւն զեկեղեցի առնել: Ապա թէ յանդգնի, հոգեւոր դատաստան է` թէ հաճ ոյբազմացն թուեսցի օրհնութեամբ մասնաւորաւհաստատել. ապա թէ ոչ - նոյն անհաստատ կացցէ, եւ ինքնորոշեսցի մինչ զարժանաւոր զապաշխարութիւնսցուցցէե: