Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ղ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐ ԹՈՂՈՒ ԶՈՐԴԻՍ:

90. Ոյք հարկանեն թողունզորդիս իւրեանց եւ ոչ ուսուցանեն եւ որչափ ձեռնհասիցեն ոչ փոյթ առնիցեն վասն ըստ Աստուծոյ կարգին եւսննդեանն մինչեւ ի կատարմանն հասակի, այլ որպէս թէի պատճ առս պահոց եւ վանականութեան արհամարհիցէ եւանփոյթ առնիցէ, նզովեալ լիցի:

«Եւ զայս սահման կանոնիթէպէտեւ յաղագս աղանդոյն կարծեմք սաստիւ լինել, որք զանձինս սուրբս քարոզէին եւ բազումնորաձեւութիւնս առնէին, որպէս վասն պտղոյեկեղեցւոյ եւ այլոց, այլ սակայն աստուածային գրոցհրաման է ըստ կամաց Աստուծոյ սնուցանել զորդիս, զիմի' հեռասցին յԱստուծոյ օրինացն: Եւ թէպէտ ինքեանքայնոքիւք կարծին մերձաւոր լինել Աստուծոյ, դատաստանաւ է որոշելն, զի պատճ առք եղեն ծննդոցնհեռանալ ի Տեառնէե: