Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՄԱՐԴ Ի ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԵՒ ՅԱՅԼ ԳՈՐԾ ԱՌԱՔՈՂԱՑ ԵՒ ՎՆԱՍԵԼՈՑ ՍՊԱՆՄԱՄԲ:

111. «Այլ վասն զմարդ ի ճանապարհ յղարկել ումեք բազում օրինակք տեսանին իհարցմունս խղճ ի եւ անխղճ ի: Զի են ոմանք որ ի գործմշակութեան են կարգեալ ի տերանց իւրեանց, եւ կէսքյայգեգործութիւն, եւ այլք ի զինուորութիւն, եւդարձեալ այլք ի յայլ գործ որ ի պէտս հասարակացմերոց կենացս օրինօք պատրաստեալ է: Այնոցիկ, որոց իգործս իւրեանց եկեսցէ որոգայթ մահու, անպարտ ենտեարքն նորա, մանաւանդ այնոցիկ` որքզպատրաստութեան պատուէրն հանապազ կացուցանէ իլսելիս հնազանդելոց իւրոց: Ապա թէ հասարակացմիաբանութեան սիրոյ եւ խաղաղական մերոց կենացզընդդէմսն հրամայիցեն գործել տեարք ծառայից եւ անդպատահիցէ ումեք մահ կամ սպանութիւն, մահապարտ է տէրնորա: Դարձեալ` եթէ ոք ի նոցանէ ծանուցանէ տեառնիւրոյ զվնասն որ առաջի կայ, եւ տէրն անհոգացեալանպատրաստաբար առաքէ ի գործն, եւ պատահի վնասնյորմէ խիթայր, որ առաքեացն արեան պարտ էե: