Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ՋՐՈՎ:

118. «Եթէ պատահի ումեք ջուրփորել առուով ի գործ ինչ կամ յաղագս ոռոգանելոյ, եւվճ արեալ զիւր գործն եւ ընդ վայր թողեալ` վնասընկերի իւրոյ յայգի կամ յանդաստան եւ կամ իբնակութիւն ինչ առնիցէ, եթէ զգուշացոյց եւ ինքնփոյթ կալաւ զգուշանալ, եւ ակամայ վնաս ինչգործեցաւ, կէս վնասուն դատաստանաւ վճ արեսցի: Ապաթէ հեղգացեալ անփոյթ արար եւ ոչ զգուշացոյց եւ ինքնոչ զգուշացաւ, եղեալ վնաս ինչ - բովանդակն վճ արեալլիցի, մանաւանդ թէ չարակամութեամբ առնիցէ: Սակայնօրինակն տեսցի եթէ յու՞մմէ եղեւ` յիւրմէ՞ թէ իվարձկանէ՞, ի կատարելո՞յ թէ յանկատարէ՞, ի գիշերի՞թէ ի տուընջեան, եւ այլն այդպէս դատեսցիե: