Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՓՈԽՈՂԱՑ ԶՍԱՀՄԱՆՍ:

102. Հարցումն: Որզսահմանս յափշտակէ զընկերին ո՞րպիսի ինչ է:

Պատասխանի: Զոր գրեացՄովսէս յօրէնսն հրամանաւ Աստուծոյ` իջցէ անէծքն իվերայ գլխոց նոցա, եւ եղիցի նզովեալ ի կեանս եւ իմահ:

«Լուիցեն զայս յափշտակողքսահմանաց եւ զարհուրեսցին, զի դատաստանաստուածային է: Եւ թէ լիցի հակառակութիւն ինչանդաստանաց, վկայիւք լուծցի, զի զայն հաւաստիկարծեմ լինել քան բառնալ խաչ եւ աւետարան միոյ. զիբազում անգամ խաբէութիւն լինի եւ զի երդումն էայդու օրինակաւ, զոր ոչ հրամայեցաւ: Եւ թէ այդպէսկատարի բան դատաստանի - մի բարձող խաչին լիցի վկայեւ միւս երդումնն, եւ եղեւ երկու ըստ օրինացն: Այլզայս ո'չ հրաման տալով ասեմք, որպէս յառաջ իսկգրեցաք յաղագս երդմանն, այլ յայտ առնել կամեցաք` թէոք զայսոսիկ առնէ վճ արեալ է իրք դատաստանին, որպէսցուցաւ թէ` զերկու վկայի ունի զտեղի: Եւ թէ այս լիցի`զապաշխարութիւնն լցցէ, որպէս ցուցեալ է յերդման ճառինե: