Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԵՂԻՑ ՆՈՐՈԳԱՊԷՍ ՇԻՆՈՂԱՑ:

106. «Յորժամ զառաջինն շինիցիգիւղ, չէ' հաստատուն բաժանումն հողոյն եւ ջրին եւայլոց այսպիսեաց մինչ բաւական բնակիչք ժողովիցինեւ ապա բաժանումն հաստատիցի: Ապա թէ աւերակ շինիցիեւ չիցէ բազմաժամանակեայ, մինչ զի գիտելիւրաքանչիւր զսահման անդաստանաց եւ զայլոց, իւրաքանչիւր ըստ սահմանի նախնեացն կալցին: Իսկ թէբազմաժամանակեայ իցէ եւ անգիտելի, եւ տէրութեանփոփոխումն եղեալ, նորոգ արասցեն բաժանումնհաւասարադատութեամբ, նախ եկեղեցւոյն եւ ապաայլոցն, մասն աւելի տալով որ գլխաւորն իցէ գեղջէնվասն հոգալոյ զայլսե: