Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎՆԱՍԵԼՈՑ ՇԻՆԱԿԱՆԱՑ Ի ՏԷՐԱՆՑ ԱՌԱՒԵԼ ՔԱՆ ԶՍՈՎՈՐԱԿԱՆՆ ԼԵԱԼ ՀՐԱՄԱՆ:

14. «Եւ եթէ աւելի քան զօրէննանգթաբար հրամայիցէ գործել եւ այնու վնաս մահուհասցէ ի տերանց ընդ հարկիւ անկելոց, պարտապան լիցիարեան դատաստանի գերագունից տերանց: Եւ ըստարժանւոյն զապաշխարանսն ցուցցեն խոնարհութեամբ, եւ զայլսն ի վնասից զբժշկութեան եւ զխափանածոյնհատուսցեն, եւ յանբժշկելեաց - զտուգանսե: