Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Լ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԿԱՅԻՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ:

30. Եւ ի վկայութիւնզթերահաւատ ոք մի' ընդունել, այլ եւ ոչ զհաւատացեալզմի, քանզի ի բերանոյ երկուց եւ երից վկայիցհաստատեսցի ամենայն բան: