Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԱՆԱՅՍ:

43. Եւ եթէ ոք առնուցու կին եւմտանիցէ առ նա, եւ եղիցի եթէ ոչ գտանիցէ շնորհսառաջի նորա զի եգիտ ի նմա իրս անարգութեան, գրեսցէնմա գիր ապահարզանի եւ տացէ ի ձեռս նորա եւարձակեսցէ զնա ի տանէ իւրմէ: Եւ թէ գնացեալ լինիցիառն այլում, եւ ատիցէ զնա այրն վերջին, գրեսցէ նմագիր մեկնելոյ եւ տացէ ի ձեռս նորա եւ արձակեսցէ զնաի տանէ իւրմէ: Ապա թէ մեռանիցի վերջին այրն նորա որառ զնա կնութեան, մի' կարասցէ այրն առաջին որարձակեաց զնա դառնալ առնուլ զնա իւր կնութեան յետպղծելոյ նորա, զի պիղծ է այն առաջի Տեառն Աստուծոյքոյ. եւ մի' պղծիցէք զերկիրն զոր Տէր Աստուած տացէձեզ ի ժառանգութիւն:

«Զայս երբեմն Հրէայքնպատասխանի ետուն Տեառն ասելով` Մովսէս հրաման ետգիր գրել մեկնելոյ կանանց. եւ Տէր եցոյց զպատճ առն`եթէ յաղագս խստասրտութեան ձերոյ թողացաւ: Եւ զի մի'միշտ վայրապար թողցեն, ասաց յօրէնսն ոչ առնուլզանարգեալն: Եւ զի ընդարձակ էր առնուլ այլ, եւմիանգամայն երկուս ունել ի տան, եւ այն առանց բանիպոռնկութեան, եւ զի ըստ մեզ այս ոչ է - եթէ պատահիզկնի թողլոյն եւ մահուն զղջանալ` որ ատելութեամբմեկնեցան ապաշխարութեամբ միասցին, բայց եթէ պատահիայնպիսի լինել, որոց միաւորել իցէ արժանե: