Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՇՄԵԼՈՅ ԿՆՈՋ:

77. Հարցումն: Եթէ կինուրուք հաշմիցի եւ ասիցէ ցայր իւր եթէ` ես ահաւասիկչեմ արժանի առնակնութեան, արա' դու քեզ ա'յլ կին որքեզ պիտանի է եւ զտուն շէն կալցի, եւ ինձ ամ ըստ ամէհաց եւ հանդերձ տուր եւ ես նստայց առ եկեղեցւոյդմինչ ի վախճ ան ժամանակի իմոյ եւ առցէ յանձն առնելզամենայն: Ընդ պատուհասի՞ւ ինչ են իրքն զի այլ կինառնէ, թէ անվնա՞ս է:

Պատասխանի: Վնասակար է. ոչ է իշխանութիւն այլ կին առնել մինչ այն կիննկենդանի է:

«Ընտրութեամբ զիջանելովեդաւ այս դատաստան կանխաւ. ընդ կամս դատաւորացեկեղեցւոյ եդաք եւ զայսոցիկ ընդունելութիւն, միայնզի ի խղճ է ճ ողոպրիցիմե: