Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԵՐԻՎԱՐ ԿԱՄ ԶԱՅԼ ԻՆՉ ՉՈՐՔՈՏԱՆԻՍ Ի ԳՈՐԾ, ԿԱՄ Ի ՋՈՒՐ, ԿԱՄ ԱՌ ԺԱՄԱՅՆ ՅԱՐՕՏ Ի ՁԵՌՆ ԱՅԼՈՑ ԱՌԱՔՈՂԱՑ ԵՒ ՎՆԱՍԵԼՈՑ:

128. «Զի եւ այս բազում անգամպատահի լինել` տալ զերիվար կամ զայլ ինչ եւ ի գործառաքել զոք եւ անդէն լինել վնաս կա'մ ի ջուր, կա'մյարօտ, կա'մ շրջեցուցանել: Եթէ խստերախ իցէ եւ ոչզգուշացոյց եւ բռնաբարելով առաքեաց, եւ հեծեալանկաւ եւ մեռաւ, կամաւորի դատաստան լիցի: Ապա թէզգուշացոյց եւ չէր խստերախ եւ ոչ բռնադատեաց -ակամայի, զի ոչ էր յիւրոց եւ ոչ ի վարձկանաց: Իսկ թէկամօք ոք չոգաւ վարձ զարշաւանսն առեալ, եւզգուշացոյց, եւ խստերախ լինելով անկաւ կամ անվարժգոլով, մանաւանդ թէ կատարեալ հասակաւ իցէ, անպարտ, տէր կենդանւոյն իցէ. իսկ թէ մանուկ իցէ, մի' լիցիանպարտ: Իսկ թէ անկեալ ոչ մեռանիցի, զդատարկութեաննեւ զբժշկութեանն այդոքիւք դատեալ լիցին, նաեւ ոչզկատարեալ առողջանալն եւ զվնաս զգայութեանն: Ապաթէ զերիվարն կամ զայլ ինչ զկենդանի հեծեալքնվնասիցեն կա'մ բեկանելով, կա'մ սպանանելով, թէզսովորականն պահեաց հրահանգ ի վարելն, եւ կամ ըստպատուիրանի առաքողին` յորժամ նա առաքեաց` վարիցէ, անպարտ լիցի հեծեալն յորժամ եւ հաւատարմացուսցէ: Ապա թէ արշաւանս արասցէ եւ ոչ ըստ պատուիրանինվարիցէ, կամ ընդ դժուարինս կագիցէ եւ վնասիցէ, լիովտուգանեսցի պակաս ի մասնէ. իսկ կամաւոր տարողացն -բովանդակնե: