Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԵՌԱՆԵԼՈՅ ՀԱՐՑ ԵՒ ՈՐԴՒՈՑ ԸՆԴ ՄԻՄԵԱՆՑ:

84. Մի' մեռանիցին հարքն ընդորդւոց եւ մի' որդիք մեռանիցին ընդ հարանց. իւրաքանչիւր ոք ի մեղս իւրում մեռցի:

«Եւ զայս ասէ յաղագսայնորիկ` որ թէ պատահի մահապարտ լինել ըստ օրինաց, հարք թէեւ կամիցին վասն զորդիսն ապրեցուցանելոյմեռանիլ` մի' մեռցին, այլ մեռցի որդին մահապարտ, զիմի' թիւրեսցի դատաստանն: Նմանապէս եւ մի' որդիք ընդհարց մեռցին: Նաեւ դատաւորք թէ ոչ կարասցեն զորդիսմահապարտս ըմբռնել` եւ ոչ պարտին զհայր ի մահդատապարտել: Եւ այս ի մեզ հաստատուն կացցէե: