Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱԽՏԱԺԷՏԱՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ:

88. Կին եւ կամ այր ցաւագին, կամ ախտաժէտ, կամ արուագէտ, մի' իշխեսցենամուսնանալ եւ անարգել զպսակն օրհնութեան. եւ եթէոք յանդգնի, զկէս ընչիցն յեկեղեցի տացեն եւ երեք ամապաշխարեսցեն:

«Եւ զայս յաղագս ծնկելոցնյախտս ասէ, զի նախ առողջասցին. կամ հոգեւորաց -յաղագս այնորիկ պարապեսցին. արուագիտաց եւանասնագիտաց - զի մի' ի պատճ առս այնորիկզապաշխարութիւնն մոռասցին եւ զի միջոցօքժամանակօք մաքրեսցինե: