Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԵՂՈՒԱՑ Ի ՎԱՃԱՌՍ ՆՈՑԱ:

58. «Եւ մեղուք վաճ առեալյաշնան ըստ մեղեր զոր ունին, հաստատիցի սերկանն: Իսկ ըստ պիտոյից անկշիռ վաճ առեալ եւ կամ կշռաւնովին փեթակաւ եւ առեալ արտաքս եւ պակաս գտեալ, լցցի կշիռն ի վաճ առողէն, ապա թէ ոչ` մի' լիցի այդպատիր վաճ առ: Իսկ առաւել գտեալն ոչ յոյժ եւ ոչխաբէութեամբ` մի' դարձցի, զի յուսոյ դորին գնէ: Եւգարնան սերմանոց վաճ առեալ եւ եդեալ ի մեղուոց, մինչ ի տասն օր կամ ի քսան փորձի. վճ իռ վկայիւքհաստատիցի, որպէս զի մտանելն եւ ելանելն ուղիղցուցցի, հաստատիցի վաճ առն: Ապա թէ թիւրութեանյաւուրսն վճ ռին կարծիս լիցի գոդութեան եւ մահուառաջնորդին, ի վաճ առողն դարձցի: Զկնի կարծեացնբառնալոյ աւուրցն` գնողին այդպիսի վնասդ լիցի: Իկերակրոյ մեռեալն եւ յամին անպտուղ եղեալն գնողինլիցիե: