Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԱՍԱՒՈՐԵԼՈՅ:

99. Պաշտօն եւ պատարագիք եւսպասք սրբոյ եկեղեցւոյն ի գլխաւոր քահանային տաննեղիցին, որպէս եւ յառաջագոյն կարգեալ է: Գլխաւորքահանայն զեկեղեցին մի' իշխեսցէ թողուլ եւ գործոյտանն պարապել, այլ մշտնջենաւոր ի սուրբ եկեղեցւոջնկացցէ, զի զպաշտօնն եւ զաղօթքն տուընջեան եւգիշերոյ ժամուցն եւ զտեսչութիւն ժողովրդոցն մի'խափանեսցէ. իսկ այլ ընկերքն զամառն փոխանակաւկացցեն ընդ նմա անպղերգաբար: Ապա թէ իցէ ոք որսխալեսցէ ի պաշտամանէն պղերգութեամբ կամ երկրականհոգովք, ի մտիցն մի' իշխեսցէ մասն առնուլ: Քահանայքնմիակամ լիցին յօրհնելն միաբանութեամբ զժողովուրդնեւ որոշել ի սրբոյ եկեղեցւոյ:

«Բարեկարգապէս եցոյցզդատաստան հասոյից զսպասաւորութիւն քահանայիցաստուածային եւ սուրբ կանոնս, եթէ ոք կամեսցի կալ ճշմարտութեամբ ի գործ քահանայութեան, ապա թէ ոչ -անպարտ լիցին դատաստանք եկեղեցւոյ եւզպարտաւորութիւնն առցեն հեղգացեալքնե: