Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ՔԻՆՈՒ ՎԱՍՆ ԱՅՐ ԿՆՈՋ ԱՆԿՑԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԿԱՄ ԿԻՆ ԱՌՆ:

17. «Իսկ եթէ այր քինու կնոջանկցի յուրացութիւն, զղջացեալ` կամաւորիապաշխարութիւն կնոջն լիցի եւ ակամայի առն: Ապա թէանզեղջ կացցէ, արիւն նորա ըստ իրաւանց ի կնոջէնխնդրիցի գնով, հանդերձ ապաշխարութեամբ, եւդատաստան նորա Տեառն լիցի: Նմանապէս եթէ կիննանկցի: Եւ թէ զիւրովի երթիցէ եւ կամ խեղդիցի այր եւթէ կին, նոյն լիցի դատաստան: Ըստ դատաստանի կանոնացկարծեմ եւ խափանել զամուսնութիւն զերկրորդե: