Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԽՕՍԵՑԵԱԼ ԿԱՆԱՆՑ:

87. Իսկ եթէ խօսեսցի կին եւհաստատեալ իցէ քահանային երկու կամ երեք վկայիւք, մի' իշխեսցէ թողուլ զնա եւ այլ կին առնել, բայց եթէվասն պոռնկութեան կամ վասն մարմնազեղծութեան:

«Զի խօսեալն քահանայիւ եւվկայիւք` կին երաշխաւորեալ է եւ վասն պոռնկութեանիշխան լիցի, զի ոչ ի տան նորա է յանցումն, առնել կամոչ: Եւ մարմնազեղծ է - մարմնով ապականեալ, վէրս ունիանբժշկելի. եւ յայսմ իշխան է կարծէօք բժշկութեանառնուլ կամ ոչ: Իսկ այլօք պատճ առանօք չէ' արժանթողուլ զխօսեալնե: