Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ:

106. Ազատք յորժամ զիւրեանցզերդ եւ զմարդ բաժանեն, յոլովք չարակնութեամբառնեն եւ զմանկունս եկեղեցւոյ ըղձանան ծառայսառնել եւ ի ստրկութեան ունին, որ չվայելէքրիստոնէից: Զի երիցս երանելոյն սրբոյն Գրիգորի եւերանելոյն Տրդատայ թագաւորի զսուրբ եկեղեցւոյնզժառանգութիւնն ընդ այլ ազատաց տունս կարգեալ է եւազատ էին սրբոյ եկեղեցւոյն հողովն եւ ջրովն: Եւ իպարսից թագաւորութեան ժամանակս թէպէտեւ ի պեկարարկին, սակայն տունն ի դիւանի յայտնի է եւ չէխառնեալ ի շինականս, բայց միայն զհարկսն տայինյարքունիսն: Արդ` եթէ ոք ագահութեամբ ակամբ հայիցիեւ զազատ մանկունս եկեղեցւոյ ի բաժին եւ ի վիճ ակ եւի ծառայութիւն արկանիցէ, այնպիսին մեր ժողովոյսօրհնութենէ հեռի եղիցին. եւ մի' եղիցի իշխանութիւնվարդապետին եւ քահանայից զայնպիսւոյն զպատարագսօրհնել: Այլ եւ ոմանք զՈզիայի ախտն ախտանան եւ ըստիւրաքանչիւր կամաց եւ ըստ իւրաքանչիւր փրմիբաժանեն զշնորհս սրբոյ եկեղեցւոյն եւ որպէս կամինմատակարարեն, եւ վարդապետին հրամանի եւ իրաւանցունկն չդնեն. այնպիսիքն նոյնպէս ի մեր օրհնութենէհեռի եղիցին, որք յանդգնին զայնպիսի ինչ առնել:

«Լուիցեն ազատք որ ի Վիրս, զի զայսպիսի լուծին զուղիղ եւ զնախագոյն կանոնականհրամանե: