Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅԼԱԶԳԻ ԾԱՌԱՅԻՑ, ՆՄԱՆԱՊԷՍ ԵՒ ԱՂԱԽՆԱՑ:

22. «Եթէ գնիցէ ոք ծառայայլազգի եւ կամ աղախին, եթէ յանձն առնուն մկրտիլ`ընդ փրկանօք լիցին - գնոյ չափ ծառայեալք` ազատքլիցին. ապա թէ ոչ կամիցին, վաճ առել իշխան լիցին: Այլմի' յաղագս ոչ ազատելոյ հեղգասցին ի մկրտել: Իսկմկրտելոցն ազատիլ կամ ոչ - նոյն լիցի որպէս ի բնէքրիստոնէից. նմանապէս եւ աղախնացե: