Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆԱՆՑ ԲԱԺԱՆՄԱՆ:

64. «Եւ կանանց մեռելոց նոյնլիցի դատաստան, որպէս եւ արանց զկնի մահուան - եթէչիցեն որդիք եւ դստերք, իբրու թէ ծնեալ իցէ որդիս եւդստերս եւ մեռեալ, եւ թէ իբնէ անժառանգ իցէ, եւ թէընդ պսակին փութով վախճ անեալ կուսութեամբ. սակայնյայդոսիկ զանազանի դատաստանն: Արդ` ըստ նմանութեանարանց` թէ ուստր իցէ, նա ժառանգէ զմօրն. ապա թէ չիցէ -դուստրն. եւ թէ չիցէ դուստր - եղբայրն. եւ թէ չիցէեղբայր - հօրեղբայրն. եւ թէ ոչ հօրեղբայր - ի ցեղէհօրն ժառանգէ մինչեւ ի չորրորդ զարմն: Ապա թէ հայրիցէ - հայրն ժառանգէ, եւ այլն` զոյգ է միմեանց: Իսկ թէծնունդք իցեն մօրն, ամենայն ինչ նոցա է, որպէս եւհօրն ժառանգութիւնն: Ապա թէ մեռանիցի մանուկն, ժառանգութիւնն հօրն եղեւ եւ ո'չ անդրադարձի առմայրն իբր ժառանգութիւն: Ապա թէ ե'ւ մայրն եւսմեռանիցի եւ հայր իցէ մօրն, երկուցն լիցիժառանգութիւնն` հօր մանկանն եւ հօր մօր մանկանն. նախ զպատշաճ ոգւոյ նորա տալով` յերկուս բաժանիցի: Իսկ եթէ ի բնէ անժառանգ իցէ, ժառանգութիւնն հօրնլիցի. եւ եթէ ոչ է հայր, այլոց ժառանգաւորացն լիցի, որպէս ցուցեալ է: Իսկ առն դանգ լիցի վասն ի միասինկենակցութեանն. ապա թէ ոչ իցեն միաւորեալք եւմեռանիցի կինն, մի' լիցի առն եւ ոչինչ ի կնոջէն. զիորպէս ոչ է տիրեալ մարմնոյ նորա, նոյնպէս եւ ոչ տիրէընչից նորա: Նոյն լիցի եւ կնոջն: Ապա թէ ամուսնացեալիցէ, թէ եւ սակաւ ժամանակ, նմանապէս դանգ լիցի առնն: Եւ զի որպէս զհօրն ժառանգելով որդին` մայրն դանգառցէ, նոյնպէս զմօրն ժառանգելով որդին` հայրն դանգառցէե: