Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՆԱՍՆԱՊՂԾԱՑ:

78. Հարցումն: Եթէ այր ոքընդ անասնոյ պղծիցի եւ յետ պղծութեան զղջանայցէ եւապաշխարիցէ եւ վաստակիցի յուրկանոցի, որպէս եւհրամայեն վարդապետք. եւ կին նորա յետ յանցանացնչկամիցի նորա ի կնութեան կալ վասն պղծութեանն որեդաւ ի վերայ նորա, եւ այրն այսպէս ասիցէ թէ` կինառաջի հաւանեսցի եւ կա'մ այլ կին հրամայեցէք առնել:

Պատասխանի: Կինն իշխեսցէմեկնել, եւ այրն այլ կին ոչ առնել:

«Նշանակեցաւ երբեմն այսդատաստան, այլ այժմ զսրբոյս եդաք հրաման ի լրումնայնմե: