Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՒԱՆԴԻՑ:

43. Իսկ եթէ ոք ընկերի իւրումտայցէ արծաթ կամ այլ ինչ կարասի զիւր ի պահ եւգողանայցեն ի տանէ առնն, եթէ գտցի որ գողացաւն`կրկին տուգանեսցի: Ապա թէ ոչ գտցի որ գողացաւնմատիցէ տէր տանն առաջի Աստուծոյ եւ երդուիցի թէ`իւր չէ նենգեալ ամենեւին զաւանդ ընկերի իւրոյ ըստամենայն վնասակար բանի` յարջառոյ եւ յիշոյ, եւյոչխարէ, եւ ի հանդերձոյ, եւ յամենայն կորստենէ, յորում վնասակար առնիցեն, որ զինչ եւ իցէ առաջիԱստուծոյ եկեսցէ դատաստան երկոցունց. եւ որ ոք ինոցանէ ըմբռնեսցի ի ձեռն Աստուծոյ, կրկինտուգանեսցի ընկերի իւրում:

«Անփոփոխ եւ զայս դատաստանպահելի է: Գողն գտեալ` կրկին տուգանեսցի: Եւ երդմանցուցեալ է ի մեզ օրինակն. եւ երդուեալ - ոչ տուգանի: Եւ որ ոք ըմբռնի, կրկին տուգանի կա'մ զի սուտերդուաւ եւ յայտ եղեւ, եւ կա'մ զի ոչ երդուեալ`ցուցաւ սուտ լինել. իսկ միւսն` զի զրպարտող եղեւսուտե: