Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐԿՈՂԱՑ ԵՒ ԲՌՆԱԴԱՏՈՂԱՑ ԶՈՔ Ի ԳՈՐԾ ԻՆՉ ՅՈՐՄԷ ՎՆԱՍՔ ԼԻՑԻՆ ՄԱՀՈՒ:

120. «Եթէ ոք զոք ի գործ ինչհարկիւ առաքէ եւ վնաս լիցի մահու, այսպիսի ինչ - եթէի ծառ հարկէ ելանել եւ թափել պտուղ, եւ կամ ընդ գետանցանել հարկէ, եւ կամ ի ձի որ խիստ իցէ հարկէելանել, կամ այլ ինչ այսպիսի, եւ կամ բռնադատէ եւչիցէ յիւրոց եւ կամ վարձկան, եւ մահ պատահի, արեանդատաստան լիցի ի կամաւորէ եւ յակամայէ. առաւել լիցիբռնադատողացն: Իսկ վարձկանին եւ իւրոցն եթէ աւելիքան զսովորութիւնն հարկէ կամ բռնադատէ ընդդատաստանաւ է կամաւորի եւ ակամայիե: