Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ԶԳՈՐԾԻՍ:

125. «Վարձկանք որք տերանցգործեօք վարին, որպէս երկրագործք, ի վնասելնզգործիս ըստ սովորութեան` անպարտք են. իսկ յիւրեանցի գործսն վնասելով` վճ ար լիցի տերանցն: Իսկ ինքեանցգործեօք վարելով, որպէս հնձողք, ինքեանց վնասնլիցի. իսկ եթէ զտեառն ի վարձու առցէ եւ ըստսովորութեան վնասիցի տեառն լիցի: Այլ թէ յանօթ իտեառնէ առնուցու եւ վնասիցէ, վճ ար լիցի: Եւչարակամութեամբ վնասելով` վճ ար լիցիե: