Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ:

126. «Եւ զդատաստանսդատաստանի այսպէս պարտիմք իմանալ: Զի յորժամսպանողի եւ կամ այլ չարագործի կրկին ցուցանէպատիժս, քննել արժան է, զի յորժամ զգին արեաննառցեն, թեթեւ ապաշխարութիւն լիցի: Թէպէտ արեամբգնոյ վճ արիլ կարծի, մի' արասցեն առանցապաշխարութեան, զի չիք գին մարդոյ, բայց միայնփոխանակ մեռանիլ ըստ օրինացն եւ կանոնաց: Այլ զիթէպէտ զիւրն գնելով զարիւն` զսպանելոյն կարծի, այլչիք մարդոյ գին, ապաշխարութեամբ լցցի, զի գինն ըստկարի եդաւ եւ ոչ ըստ արժանւոյն: Այդ բաւական լիցի թէչիցէ սովորութեամբ չարն. ապա թէ կարծիս իցէ դարձեալվնասու զխրատն առցէ եւ ի ձեռս: Իսկ եթէ աղքատ իցէ, բաւական լիցի խրատն: Իսկ տուգանք յաղագս արքունեացգրեցաւ ըստ կարի. իսկ աւարն փոխանակ տուգանի. այլարեան գինն իւրոցն լիցի: Այդ ըստ դատաստանի լիցիյայտ եկելոցն: Իսկ անյայտքն խոստովանութեամբուղղիցին ըստ իւրոյն սահմանի:

Միանգամայն ամենայնդատաստան ըստ իրին քննութեամբ լիցի: Իսկ պատիժն ըստվնասու համեմատ լիցի, որպէս չարագործաց չարականսնհատանել զանդամ, նմանելով աստուածային դատաստանին: Ըստ այնմ հատուսցի յիւրաքանչիւր գործս. որպէսմեծատանն փոխանակ ոչ արբուցանելոյ պասքումն, եւցանկացողաց չարեացն - հուր, եւ անողորմիցն` տանջանք, եւ ատողացն զլոյս գիտութեան` խաւարն. եւ որ ըստայնմ: Այդոցիկ նման լիցի եւ մերս դատաստանե: