Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐ Ի ՄԵՂՍ ՈՉ ԻՑԷ ԵՒ ԶԻՒՐՈՎԻՆ ԵՐԹԻՑԷ:

74. Հարցումն: Որ յիւրմիտս ոչ իցէ եւ երթիցէ զիւրովին, այսինքն` կամգահավէժ առնի, կամ այլ ինչ մահ մեռանի, պա՞րտ է իվերայ պատարագ մատուցանել թէ ո՞չ:

Պատասխանի: Պարտ է վիճակելոյն քննել` եթէ ճ շմարտութեամբ պակասամիտ էր եւարար զայս, քանզի բազում անգամ մերձաւորինախտացելոյն կամելով դիպել որ ի վերայ նորա պատարագմատչի` ստեն, ասեն` չէր միտսն, զի մատուսցենզպատարագն: Արդ` քննել պարտ է, մի' գուցէ ի բռնութենէմարդկան կամ այլապէս արար զայս, ապա` ո'չ է պարտլինել պատարագ ի վերայ նորայ, քանզի ինքնասպան եղեւանձին իւրոյ: Ապա պարտ է քննել զամենայն ճշմարտութեամբ, զի մի' ի դատաստան անկանիցիմատուցանողն:

«Արդ` թէպէտ յայտնի ըստհարցմանն եւ պատասխանիդ, այլ վերակացուքն պարտապանեն ապաշխարել ըստ դատելոյ վարդապետաց. եւդատաւորաց ոչ է այդե: