Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ Ի ԿԱՐԳԷ ԵՒ Ի ՅԱՂՕԹԻՑ ՄԵՐԺԵԱԼ ԻՑԵՆ:

47. Վասն այնոցիկ որք ի կարգէեւ յաղօթից մերժեալ իցեն, կա'մ ժողովրդական ոք եւկամ ի կարգէ պաշտօնէից, եթէ երթեալ ուրեք զինքն իկարգ արկցէ, մի' ընկալցին: Եւ որ այլոյ վարդապետիբանադրեալ իցէ եւ կամ մերժեալ, ա'յլ վարդապետ մի'մերձեցուսցէ եւ կամ ի կարգ արկցէ: Բայց եթէհաւաստեաւ քննութիւն արասցեն, բանիւվարդապետութեան բժշկել եւ անդէն հնազանդել ընդբուն վարդապետաւն: Ապա թէ վասն մեղաց եւ չար գործոցմերժեալ իցէ յեկեղեցւոյ դեղօք ապաշխարութեանբժշկեսցեն:

«Եւ այս բարեկարգութիւնԱստուածային դատաստանաւ է` ո'չ զոք առանց գիտութեանընդունել, եւ վարդապետաց չքամահել զմիմեանս եւզանհրահանգսն անդրէն դարձի իմաստութեամբ բժշկել: ե