Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԱՐՈՒՑՈՂԱՅ ԶԱՆԿԵԱԼ ՉՈՐՔՈՏԱՆԻՍ:

73. Գուցէ տեսանիցես զէշեղբօր քոյ կամ զեզն նորա անկեալ ի ճ անապարհի եւզանց առնիցես զնոքօք, այլ յարուցանելով յարուսցեսընդ նմա:

«Անվարձ եւ զայս եւսհրամայէ. եւ թէպէտեւ օրինադրութիւն, սակայն եւդատաւորաց է գիտել զայսոսիկ եւ խրատել որ յաղագսսորին երթան յատեանե: