Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ Ի ՍՐԲՈՑ ԿԱՄ ՅԱՆՍՐԲՈՑ ԿԵՆԴԱՆԵԱՑ ԵՒ ՍՊԱՆՑԷ:

35. «Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլզկով կամ զոչխար կամ զինչ այսպիսիս, եւ սպանանիցէ, իբր զի ոչ գիտէր զցուլն հարկանօղ, զկէս գնոյնտուգանեսցի եւ փոքրագոյն կենդանին սպանեալնիւրում տեառնն լիցի, իսկ մեծն բաժանիցի յորժամ զոյգզգինն ունիցին. եւ վաճ առիցի հարկանողն: Իսկ եթէբողոքեալ իցէ եւ չիցէ ի միջոյ բարձեալ, զբաւանդակնտուգանեսցի: Նոյն լիցի եւ յանսուրբսն, այսինքն` իբեռնակիրսնե: