Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿԵՐՈՂԱՑ ԶՀԻՆԳՇԱԲԱԹՆ ՄԵԾ:

65. Եթէ ոք զքառասունսնպահեսցէ սուրբս եւ զատկի հինգշաբաթն օրն քանզհաղորդել օրինացն եւ բաժակին սրբոյ աւելի ինչհամարձակեսցի ուտել, զպահսն զոր պահեաց ընդունայնէ եւ ի մեծ ժողովոյն նզովեալ:

«Զայս ե'ւ ի Նիկիայ ժողովնեդին - յայնմ աւուր սակաւ չորակեր լինելե:

«Լուիցեն Յոյնք եւ Վիրքզդատաստան կերողաց զօրն մեծ, զի ոչ Գանգրայնժողովեալք եւ ոչ Նիկիայն Հայք էին, այլ յամենայնազգաց, մանաւանդ Յունաց: Եւ այս դատաստանանլուծանելի է ի վերայ նոցա, զի ոչ յարժանաւորժողովոյ լուծանել, այլ ի խոտորեալ եւ յանարգեալժողովոյն Քաղկեդոնիե: