Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՍԱՀԱՐ ԱՆԱՍՆՈՑ:

118. «Այսահարութիւնյանասունս գտեալ` ո'չ ինքեանց լինի աղագաւ, զի ոչինչանբանն մեղան բնութիւնք. զի ի խրատ ի մարդիկմեղանաց աղագաւ պատահի եւ ի նոսա դարձեալ յաղագսմեղանաց մարդկան, որպէս ի խոզ երամակն Գերգեսացւոց, զի ուխտ եդին նոքա չտեսանել զՏէր մեր: Արդ` յայտ է զիանասնոց ոչ իցէ եւ թողացուցանէ ի զարհուրումնտէրանց: Արդ` յորժամ պատահի ի նոսա, արժան է տերանցնզգուշանալ եւ գիտել զի խնայելով ի նոսա` ոչ ետ թոյլբարեգութն Աստուած. ապա թէ անփոյթ արասցեն, միգուցէ թէ եւ ի նոսա մտցեն: Խոստովան լիցին զմեզսիւրեանց եւ աղօթիւք եւ պահօք ըստ կարի երեք ամզքառասնորդսն պահելով եւ խաչիւ եւ աւետարանաւկնքելով, թերեւս հաճ եսցի Աստուած եւ հալածեսցէ եւբանականքն ազատեսցին ի կարծեացն: Ապա թէ ոչբժշկիցի, զենցեն եւ յայլազգիս վաճ առիցեն, մի'կենդանի զի մի' դարձեալ ի քրիստոնեայս վաճ առիցին: Ապա թէ բժշկիցին եւ երեք ամս այլ ոչ լիցին, եթէ'զենեալ կերիցեն եւ եթէ' ի քրիստոնեայս վաճ առեսցեն, անվնասք են ի կամս Տեառն: Եւ այդ եթէ ի տանէ պատահի: Իսկ եթէ գնեալ իցեն եւ այնոցիկ պատահի, հաւատարմացուսցէ վկայիւք թէ ի տան նորա չիցէ լեալ. ապա թէ ո'չ կարէ` անդրէն դարձցի: Ապա զկնի գնելոյնիցէ, մի' դարձցի: Այլ ժամանակ դարձին յամենայն ժամլիցի թէ ի վաճ առողին տանն ախտն լեալ իցէ: Նոյնդատաստան դարձի եւ խելագարիցն լիցի: Իսկզանուտելիսն` անբժշկելի եղեալ յայլազգիս վաճառեսցեն եւ զբժշկեալն ի քրիստոնեայս. այլդարձուցանելն նոյն լիցի:

Այս դատաստան կանոնական է. թէ հաճ ոյ թուեսցի` այսպէս հաստատուն կացցէ, ապա թէոչ - որպէս կամին արասցեն: