Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԱ. գլուխ:
Յիշատակարան սակաւուք:

Եւ զի թէպէտ բնաւորական էամենեցուն լաւին ցանկալ եւ անսխալ յիրս յամենայնլինել, սակայն ոչ է հնար որ ի լինելութեան եւյապականութեան է բնութիւնս, եւ այդ յոյժ քաջաբանից, ո'րչափ եւս մեզ իցէ որ ամենայն ինչ գործ սխալեալնեղեւ եւ գրեթէ յսկզբանէ: Վասն որոյ զամենեսեան զկնիմեր եկեալսդ, զհարս եւ զեղբարսդ, ի զանազանժամանակս, աղաչեմ մաղթանօք զյոլով եւ զոչ սակաւսխալանս ուղղեսջիք պատահեալք ընթերցման երկուտառիս եւ զիրաւացի թերին լցջիք, որպէս վերագոյննծանուցաւ: Զի հասարակ եւ ի վեր քան զհասարակզսխալանացն ունիմ զպատճ առ. նախ` զբիծս անձինս որզներգործութիւնն խափանէ զհոգւոյն. եւ ապա զախտսմարմնոյն. եւ զի յայտ անվարժութիւնն համօրէն է սեռիեւ յատկի. եւ դարձեալ` անպարապութիւն, զի ընդ ստեամբախտաժ է տիւ զմանկունս ունէի բանի. եւզպանդխտութիւն. եւ զանտեղութիւն եւզանտեղեկութիւն գրչութեան. եւ զհակառակութիւններքնոց, եւ արտաքնոց զգայութեանց տկարութիւն. եւզմարտս դիւաց եւ զպակասութիւն գործեացգծագրութեանց. եւ զաղքատութիւն մատենից յորոցզնիւթս հաւաքել ի դէպ էր բանից: Ապա թէ ընտանի ազգիսբարոյիւք սխալանացն լինիջիք պարսաւիչ եւ ոչուղղիչ, գիտելով գործ հայկազնեայցս զայդոսիկ, միանգամայն զչափ անձին, անմեղադիր ձեզ այդոցիկլինիմք: Ապա թէ սիրով մերոյս պատահիք բանից եւխնամիչ կամօք զթերին լնուսջիք, ի Տեառնէզհատուցումն առջիք բարեաց եւ զգանձս բարեաց ձերովքերկամբք յեկեղեցի ամբարիջիք յիշատակ բարեաց մնալձեզ ի նմա:

Բայց ձեռնարկութիւն մեզյայսմ իրողութիւն եղեւ ի թուականութեանս հայոց ՈԼԳեւ շրջանին երթալոյ ի բաց ՃԱ. որ կոչի Փոքր, իսկհոռոմին ՆԵ. յամս անիշխանութեան թագաւորութեանմերոյ ի վաղնջուց, ի ժամանակի մնացելոց սակաւիշխանաց ի կողմանս Խաչենոյ, ընդ ժամանակսանուանելոյ Հասանայ կրօնաւորեցելոյ եւ որդւոյնորա Վախտանգայ, ի դղեկին որ անուանի Հայթերք, գլխաւորի այլոց իշխանաց, եւ կողմանցն Կիւղիկիայ(Կիլիկիա) մեծի իշխանին Ռուբէնին, յամի յորումմեռաւ յաղթող թագաւորն Վրաց Գէորգի, իհայրապետութեան տեառն Գրիգորի Հայոց Մեծաց եւ իդիտապետութեան տեառն Ստեփաննոսի տանս Աղուանիցյաշխարհիս Առանայ, ի նահանգիս որ կոչիմայրաքաղաքին Գանձակ, յանապատս եւ յեղբայրանոցսանուանեալ Դասնոյ, սկզբնաւորեալ ի լեռնակողմնմենաստանին կոչեցելոյ Հոռոմաշէն, ընդ հովանեաւսրբոց եկեղեցեաց կուսաստանացն յիշեցելոց, ձեռնտուութեամբ հօր Յովսէփայ, եւ եղբօր Պաւղոսիյորդորմամբ յառաջարկութիւնս: Բայց գծագրութիւնյիշատակիս ի Նախադրութիւնս գրոցս դատաստանի եղեւ, զի կատարած սորա ի ձեռն մեր միանգամայն ոչ է, որպէսասացեալ է կանխաւ զպատճ առն: Եւ արդ` որքան է կար իգործ անկանիմք հիւսել զկնի զիրս դատաստանի: Ընդ որսեւ զայս մաղթեմք որ - եթէ պատահի եւ հաճ ոյ ոմանցթուի յօրինակէ աստի փոխել զիրս դատաստանի, ընդ նմինփոխեսջիք եւ զյիշատակս զայսոսիկ, յիշատակել սոքօքզմեզ, որովք եւ դուք համօրէն յիշեալ լիջիք իՔրիստոս Յիսուսի ի Տէր մեր, որում փառք յաւիտեանսամէն:

Կատարեցաւ նախադրութիւնս գրոցս դատաստանի ի ճ առս մետասան: