Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՆՈՋ ԿԱՄ ԱՌՆ ՄԵՌԱՆԵԼՈՅ ԵՒ ՀՈԳԱԲԱՐՁ ԳՆԵԼՈՑ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՅՈՐԺԱՄ ԱՆԶԱՒԱԿՔ ԻՑԵՆ:

123. «Հանապազ սովորութիւն էմարդկան զի կին իւրով բաժնիւն առ այրն երթայ իհայրենիս առնն, եւ սակաւք գտանին արտաքոյ այսմ: Արդ`որ ոք գնայ կին իւրով բաժնիւն առ այրն, կամ այրնմտանէ ի տուն կնոջն, եւ ապա մահ պատահէ առնն եւյանձնէ զհոգաբարձութիւն ի ձեռս իւրոյ ազգատոհմին, եթէ անզաւակ իցեն` ելցէ կինն ի տանէն իւրով բաժնիւնեւ զոր երեստեսէք կոչեն հանցէ ընդ ինքեան, մանաւանդեթէ գրովք կամ վկայիւք հաստատեալ է, զի այն է գինքանձին նորա: Իսկ եթէ վստահանայ զհոգաբարձութիւն իկին իւր վկայիւք, հոգասցէ զայն կինն եւ ծնողք եւեղբարք առնն ըստ հրամանի նորա: Իսկ եթէ կինն մեռցիեւ վստահասցի զհոգաբարձութիւն ոչ ի ծնողս իւր, այլյայրն, սակայն հոգասցէ այրն եւ ծնողք եւ եղբարքկնոջն: Բայց մի' ագահեսցեն այրն կամ կինն յիրսմեռելոյն, այլ ի վերայ ոգւոյ նորա հանցեն եւ զսակաւմնացեալն ծնողք կնոջն եւ այրն ի միասինժառանգեսցենե: