Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶԵՐԿԻՐ:

52. Եւ եթէ աղքատասցի եղբայրքո որ ընդ քեզ իցէ եւ վաճ առիցէ ի կալուածոց իւրոց, եւ եկեսցէ մերձաւորիչն, որ մերձաւոր իցէ նորա եւփրկիցէ զվաճ առ եղբօր իւրոյ: Ապա թէ չիցէ ուրուքմերձաւորիչ, եւ ձեռնհաս իցէ եւ գտանիցի նմա բաւականփրկանաց իւրոց, եւ համարիցի զամս վաճ առին իւրոյ եւհատուսցէ կարողն առնն` որում վաճ առեաց եւ դարձցի իկալուածս իւր: Ապա թէ ոչ գտցի ի ձեռին նորա բաւականնառ ի հատուցանելոյ նմա, եղիցի վաճ առ նորա այնմ որստացաւն զնա մինչեւ յամն թողութեան իւրոյ, եւ ելցէյամին թողութեան եւ դարձցի անդրէն ի կալուած իւր:

«Ըստ աւետարանին հրամանացառաւելութիւն ի Տեառնէ հրամայեցաւ յամենայնս, նմանապէս եւ յիրս դատաստանի. եւ զի ոչառաւելութեամբ եւ ոչ հաւասարութեամբ վարիմք, պարտէ մեզ փրկանօք լինել: Եթէ վասն աղքատութեան իկալուածոյ վաճ առէ, եղիցին փրկանօք յազգատոհմէիւրմէ մինչեւ յեւթն ամ ըստ օրինացն: Զեւթն ամն եդաք, բայց առաւելուլ որքան կար է - արժան է. զի ոչ թողուազատ ըստ օրինացն, զոր ի դէպ էր թողուլ նման օրինացնազատս: Իսկ եթէ ոչ կարիցէ փրկել յեւթն ամն անտիյառաջ, հաստատիցի վաճ առն: Ապա թէ ըստ այլոյ պատճառի վաճ առն իցէ ի նմին ամի հաստատիցիե: