Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՍԻՑ Ի ԺՈՂՈՎՐԴԵՆԷ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ:

41. Եւ այս են իրաւունքքահանայիցն ի ժողովրդենէն որք զենուցուն զենլիս. եթէ' արջառ իցէ եւ եթէ' ոչխար` տացէ քահանային զերինաջոյն եւ զծնօտսն եւ զխախացոցն: Եւ զպտուղս ցորենոյեւ զգինւոյ եւ զիւղոյ քոյ, եւ զպտուղս կտրոց խաշանցքոց տացես նմա: Զի զնոսա ընտրեաց Տէր յամենայնցեղիցն քոց կալ առաջի Տեառն Աստուծոյ քոյ, պաշտելեւ օրհնել յանուն նորա. նա եւ որդիք իւր զամենայնաւուրս:

«Զայս զիրաւունս այժմ ոչպահեն հաւատացեալք, զոր հարկաւոր էր առաւելուլ քանզօրինացն, զի հասարակաց զենմանն օրինադրէ իբր զայլպտուղսն, զի ոչ զընծայից զենմանցն բանդ: Եւ զայդեդաք եթէ ըստ դատաստանի իրաւանց է եւ քրիստոնէիցայդոքիւք զքահանայս պատուել: ե