Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՁԱԿԵԼՈՅ ԶԿԻՆ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ:

57. Իսկ եթէ ոչ վասնպոռնկութեան եւ ոչ վասն չար գործոց եթող զկին իւր, այլ վասն վատաբարութեան որպէս թէ այլում ակն եդեալիցէ, զայսպիսիս ոչ ընդունին կանոնք մինչեւ ցդառնալնորա յառաջին կինն. եւ ընդ յանցանացն եօթն ամապաշխարութիւն կալցի - հինգ ամ արտաքոյ եւ երկու իներքս: Ապա եթէ ոչ դարձցի առ բուն կինն իւր, զկեանստան իւրոյ բաժանեսցէ - զկէսն կնոջ իւրում տացէ եւտուգանս յեկեղեցի, զի զպսակն օրհնութեան զորընկալաւ վասն ամուսնոյ իւրոյ անարգեաց: Եւ ինքնզաւուրս կենաց իւրոց պոռնիկ կոչեսցի եւ մի' մտցէյեկեղեցի Աստուծոյ, այլ ի դրունս հաւասարեսցիաղօթից, ի ձեռնողորմութեան, տրօք տնանկաց, ջերմեռանդն արտասուօք զյետին թոշակն ընկալցի: Ապաեթէ կինն մեռանիցի եւ այրն կին չառնիցէ եւյապաշխարութիւն եկեսցէ, հինգ ամ ի դրունս եւ երեքամ ընդ ձեռամբ հաւասարեսցի աղօթից, ի ձեռնողորմութեան քաւեալ հաղորդեսցի:

«Նաեւ զայս եւս եդաք յառաջեդեալսն մեր դատաստան, որպէս նախ քան զայս ի գլխիցուցաք, եթէ կամօք միմեանց ամուսնանալ ասացաք: Եւզի ըստ կանոնաց ոչ կարծեցեալ զոր եդաք ի լրոյ`զկանոնականս առցեն բան եւ այնպէս անկարծիսդատեսցեն: Միանգամայն ի գիրս դատաստանի որ ինչընդդէմ գրոց հրամանի կարծի, զգրոցն առնլովամբամբաս զմեզ թողցեն. զի ոչ հակառակ աստուածականհրամանաց, այլ ի լրոյ զճ շմարտիցն եդաք ներմամբզբան: Սակայն ի կամս ապաստան է ընդունողաց եւ կամոչ, եւ յաղագս այսորիկ սիրով ընդ մեզ լիջիք եւ մի'վայրապար զմերս համարեսջիք զսակաւս վաստակե: