Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

Զ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԱՐՁԵԱԼ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ԵԹԷ ՊԱՏԱՀԻ ՄԻՈՅՆ ԱՅՍԱՀԱՐԻԼ ԿԱՄ ԱԽՏԱՆԱԼ ՈՐՍՈՐԴՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԿԱՄ ԲՈՐՈՏՈՒԹԵԱՄԲ, ԵՒ ԿԱՄ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՄԲ, ՅԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ, ԵՒ ԿԱՄ ՀԱՇՄՈՒԹԵԱՄԲ, ԵՒ ՈՐ ԻՆՉ ՆՄԱՆ ՍՈՑՈՒՆՑ Է:

6. «Եթէ պատահի առն եւ կամ կնոջ այսահարիլ, քննել արժան է. թէ յառաջ քան զմիասին գալն իցէ եւ ծածկեցաւ խաբեութեամբ ի ծնողաց կնոջն, ի տունս իւրեանց առցեն եւ զընծայս ուխտից եւ զայլ ծախս պիտոյից ինքեանք հոգասցեն եւ մի' այրն, զի ոչ ի տան առն, այլ կանխաւ ի տան իւրեանց էր: Զայդ յամենայնսն ըստ սահմանի կանոնաց արասցեն: Եւ եթէ բժշկիցի` յայր իւր դարձեալ տացի, եթէ անսասցէ այրն. ապա թէ ոչ իշխան լիցի արձակել: Ապա թէ ի տանառն լեալ ախտն իցէ, այրն ըստ ցուցմանդ հոգասցէ մինչի սահման բշժկութեան: Ապա թէ անբժշկելի զկնի եւթնամին իցէ, ըստ հրամանի վերջնոց կանոնաց արձակիցի յառնէն ի տուն հօր իւրոյ հանդերձ իւրով ընչիւքն, եւ այրն այլ կին առցէ. եւ թէ մանկունք իցեն, առ իւր այրն կալցի եւ ըստ կարի զկեանս հոգասցէ կնոջն. սակայն թողութեամբ ի կնոջէն առցէ այլ կին: Իսկ թէ ի տուն հօր իւրոյ եղեալ իցէ ախտաւոր, իշխան լիցի այրն ի լնուլ սահմանի բժշկութեանն եւ ոչ բժշկիլ, եւ նախքան զսահմանն առանց կամաց կնոջն առնուլ այլ կին. եւ իրաւունք դատաստանի բաժանման նոյն լիցի որ եւ յառաջագոյն անկարողացն ասացաւ: Իսկ եթէ առն պատահի ախտն ի դիւէ, եթէ նախ քան զպսակն առնուլ - իշխան լիցի կինն մնալ սահմանի բժշկութեանն եւ կամ ոչ մնալ. եւթէ յետ պսակին - համբերել բժշկութեան սահմանինարժանի է, եւ ըստ հրամանի առն լիցի այլում: Այլ եթէ իցէ ուրկութիւն կամ բորոտութիւն, այսոքիկ ախտք դժուարաւ ծածկին. եթէ գիտելով յանձն առ կարծեօք բժշկութեան, իբրու զի չէր տարածեալ ախտն, պարտապանէ ամենայնի բառնալ եւ ոչ է իշխան թողուլ. ապա թէ զղջացեալ կինն թողութիւն առն արասցէ առնուլ կին, առցէ: Նման այսմիկ լիցի եթէ ի տան առնն ախտն եղեալ իցէ: Իսկ եթէ խորամանկեալ գողացան ծնողքն, իշխան էայրն թողուլ զկինն եւ առնուլ այլ ըստ իւրոց կամացն: Եւ իրաւունք դատաստանի այս լիցի - գիտելով զախտնյառնուլն եւ ի տան առնն ախտանալն, մինչ ի մահ զկեանսնոցա հոգասցեն եւ զինչսն բաժնի անդրէն դարձուսցեն. իսկ ծածկելով ծնողացն` ինքեանց հոգն լիցի իւրեանց ընչիւքն: Ապա թէ առն պատահիցի ախտն, եթէ նախ քան զպսակն կարծիւք առողջութեան եւ եթէ զկնի պսակին, ո'չ է իշխան կինն առնուլ այր, բայց եթէ կամօք առնն. ապա թէ խաբէութեամբ ծածկեալ իցէ, իշխան է կինն առնուլ այր արտաքոյ կամաց նորա: Եւ եթէ պատահիցի յերկար եւ անբժշկելի հիւանդութիւն, եւ կամ հաշմութիւն, եւ կամ այլ ինչ, որով անկար գոյ կնութեան, ի տան առն պատահեալ` ոչ է իշխան այրն թողուլ. ապա թէ զղջացեալ կնոջն` հրաման տացէ առնն առնուլ կին, առցէ' եւ զկեանս նորա հոգասցէ եւ զինչս նորա ի ձեռս նորա տացէ, ըստ դատաստանի իրաւանց: Նոյն եւ պատահման առն լիցի, եւ ըստ հրամանի առնն լիցի այլում կին»: