Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՆԱԿՆՈՋ ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՒ ԱՆԴՐԷՆ ԴԱՌՆԱԼՈՅ ԲԱԺՆԻ ՆՈՐԱ ՈՐ ԿՈՉԻ ՊՌՈՅԳՔ:

121. «Այլապէս լինի առմահմետականսն զուգումն ամուսնութեան. զի հատանեննախ գին անձին կնոջն, որ կոչի մահր. նոյն եւ այս առհռովմայեցիսն տուայր կոչի. ապա սահմանեն եւ զբաժինկնոջն ի հայրենի իրաց, որ կոչի պռոյգք: Եւ տիրել առնամուսնութեամբ անձին կնոջն` յայնմհետէ մահրնանդառնալի կնոջն մնայ: Իսկ յորժամ մանուկ ծնանի, յայնժամ ապա հասանեն ձեռք առնն ի պռոյգ կնոջն, բայցի մահրն բնաւին ո'չ. վասն այնր սահմանեցին որ` թէծնցի կինն եւ զձայն նորա լսէ ոք, յայնմհետէ պռոյգքնմնայ ի կամս առնն, զի թերեւս ունիցի փոխարէն մահրինեւ տուայրին, զոր ետ կնոջն: Իսկ առ մեզ ոչ է այդպէս. այլ այրն ոչ տայ գին անձին կնոջն, բայց սակաւ իրս, զոր եւ երեսաց տեսոյ անուն կոչեն եւ կին իւրբաժնիւն գայ ի տուն առնն եւ լինի ի ձեռս առնն: Վասնորոյ պատշաճ համարիմք զի ի մահուն` թէ մնայցէ զաւակ`հոգասցի հոգւոյ նորա պէտք եւ մնացեալն զաւակինլիցին: Իսկ թէ զաւակ չիցէ մնացեալ, թէեւ երկուս կամերիս ծնեալ իցեն, դարձցի անդրէն բաժինն ի ձեռսծնողացն կամ եղբարցն նորա. եւ ըստ նորինպատուիրելոյ հոգասցին զհոգի գիտութեամբ առնն, եւոր սակաւ մնայ նոցա լիցի: Իսկ վճ ար պռուգացն այսպէսլիցի. ոսկեղէն կամ արծաթեղէն - նոյն իրքն դարձցինկամ գինք նորին. իսկ կենդանիք - կա'մ անաճ եւ անմահհամարեսցին, եւ կա'մ` թէ աճ եալ իցէ եւ ոչ պակասեալ`զգլուխն առցէ եւ զկէս աճ ին, եւ կէս աճ ին առնն լիցի: Իսկ հանդերձեղէն իրք, զոր ի միասին մաշեալ են, նոյնայն դարձցի. բայց օժիտ, զոր արարեալ իցէ, մի'յիշեսցի: Եւ եթէ ի միասին յամեալ իցեն ժամանակս, պարտ է առնն յիւրմէ իրաց բաժինս հանել ի վերայմահու նորա իբրեւ տան տիկնոջ:

Եւ զայս այսպէս վարկաք լինել դատաստանե: