Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԿԱՄ ՅԱՂԱԳՍ ԱՅԼՈՅ ԻՐԻՔ ԱՅՐ ՅԱՄԻՑԷ ԵՒ ԿԻՆՆ ԱՅԼՈՒՄ ԼԻՑԻ:

13. «Յորժամ այր վասն պատճառի իրիք եւ կամ յաղագս վաճ առի ճ անապարհ երթեալյամիցէ, անսալ արժան է կնոջն: Ապա թէ համբաւ չարգայցէ մահու եւ այլոց կորստեան, մի' լիցի այլում առնմինչեւ ստուգիցէ թէեւ յամել հասանիցէ ամս բազում: Ապա թէեւ հաւաստի յաղագս մահու բանն, մինչեւ յեւթնամ մի' առցէ այր ըստ սահմանի գերելոցն: Իսկ եթէ նախքան զսահմանն առն լիցի եւ կամ քան զստուգելն, եւգայցէ այրն, իշխան է առնուլ զկին իւր թէեւ այնմ առնպսակ ոչ իցէ եւ մանկունք իցեն. ապա թէ ինքեան պսակիցէ եւ հաւանիցէ աղաչողաց` կա'մք իւր են հնազանդելկամ ոչ: Ապա թէ զկնի սահմանին եւ ճ շմարիտ կարծեօքսուտ մահուանն գայցէ, մի' առցէ զկին իւր թէ ինքեանպսակ իցէ եւ այնմ առն չիցէ. ապա թէ այնմ առն իցէ եւիւր չիցէ` առցէ, թէեւ մանկունք իցեն: Իսկ թէ այնմչիցէ եւ ոչ իւր, եւ յայնմանէ մանկունք իցեն, մի'առցէ, զի զկնի սահմանի դարձաւ: Ապա թէ այսմ ոչանսասցէ, հարցեալ զկինն` զոր ախորժ է նմա լիցի, զիթերեւս այդպէս հակառակութիւնն լիցի լուծեալ: Եւպատշաճ յաղագս երիտասարդութեան տեսեալ` ի նայանգեցուսցեն յերկուցն, եթէ անսան: Զայդ տեսաքյաղագս այդոցիկ իրաւացի դատաստանս:

Իսկ եթէ յամեալ այր յաշխարհհեռի, թէ' վաճ առականութեամբ եւ թէ' այլով պատճ առաւ, եւ կին անդ առնուցու, եւ թէ չյամեալ արասցէ, կիննորա մի' լիցի առն այլում մինչեւ ցեօթն ամ, գուցէզղջացեալ գայցէ: Ապա թէ զկնի այնորիկ իբր ստուգէզամենայն ի ձեռն քահանայից, լուծցի յօրինաց առն եւայլում լիցի: Այլ մի' նախ քան զայսոսիկ այլով պատճառաւ առնն լիցի թէեւ յամել հասանիցէ բազում ամ, զիպատահի քսան ամ յամել նոցա, աւելի եւ պակաս. ստուգիւեւ փորձիւ լիցի: Իսկ եթէ զկնի սահմանի գայցէ, յորժամառն լեալ իցէ կինն, մի' իշխեսցէ առնուլ զնա ըստդատաստանի, զի անարգեաց զպսակն օրհնութեանե: