Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԱՄԲԱՍԱՆԱՑ ԶԿԱՆԱՅՍ:

21. «Եթէ ոք առնուցու կին եւատիցէ եւ ստութեամբ բամբասիցէ ոչ լինել կոյս, խոստովանութեամբ ճ շգրտեալ կնոջն եւ այլոց կանանցգիտութեամբ, խրատեսցի այրն գանիւ եւ տուժիցիհարիւր սիկղ ըստ օրինացն, համեմատեալ ընդ մերս. եւնորին լիցի կինն եւ մի' արձակիցէ զամենայնժամանակս: Ապա թէ ճ շմարիտ իցէ բանն եւ ոչ գտցինկուսութիւնք աղջկանն, մահ ըստ օրինացն. եւ առ մեզլիցի առնն արձակել եթէ կամիցի եւ պահել եթէ հաճ ոյիցէ, եւ ո'չ հրապարակիցէ, զի բազում ինչ վրիպանօքգործի կուսից եւ զի ոչ ի տան առնն եղեւանարգութիւնն: Եւ այրն եթէ արձակէ` իշխան է առնուլկին, եւ կինն` այր, զի ոչ ընդ օրինօք առնն շնացաւ: Ըստլրման եւ ճ շգրտելոյ եղիցի մեզ այս դատաստան: Եւ եթէոչ կամիցի առնուլ ըստ սուտ բամբասանաց, եւ այնորիկցուցեալ է տուգանք յայլսնե: