Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՐԿՐՈՐԴ ՁԵՌՆԱԴՐԵԼՈՑ:

27. Եպիսկոպոս, կամ երէց, կամսարկաւագ, երկրորդ ձեռնադրութիւն ընկալեալյումեքէ, լուծցի նա եւ որ ձեռնադրեացն, բայց եթէցուցցէ ի թերահաւատից ունել նմա զձեռնադրութիւնն. քանզի յայսպիսեաց զմկրտեալն եւ զձեռնադրեալսն ո'չհաւատացեալս եւ ո'չ ժառանգաւորս հնար է լինել:

«Յայտնի է ընդ դատաստանկանոնիս. զի որ ձեռնադրէ ոչ զլուծելոցն ի հայրապետէկամ ի ժողովոյ, այլ զոր տակաւին յաշտիճ անի իցէ, այնպիսին ախտացեալ ամբարտաւանութեամբ գործէ, նմանապէս եւ որ ձեռնադրեցաւն. ուստի իրաւացոյցլուծանել զնոսա իրաւամբք: Եւ ի թերահաւատից, այսինքն` ի հերձուածողաց զմկրտեալսն եւզձեռնադրեալսն հրամայէ երկրորդելե: