Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐՀԱՄԱՐՀՈՂԱՑ ԶՔԱՀԱՆԱՅՍ ԵՒ ԶԴԱՏԱՒՈՐՍ:

40. Եւ եթէ վրիպեսցի ի քէն բանի դատաստանի ի մէջ արեան եւ արեան, եւ ի մէջդատաստանի եւ դատաստանի, եւ ի մէջ գրգռութեան եւգրգռութեան, եւ ի մէջ հակառակութեան եւհակառակութեան, բան դատաստանի ի քաղաքս քո, յարուցեալ ելցես ի տեղին զոր ընտրեսցէ Տէր Աստուածքո անուանել զանուն իւր անդ: Եւ երթիցես առքահանայս Ղեւտացիսն եւ առ դատաւորսն որ լինիցիյաւուրսն յայնոսիկ. եւ քննեալ պատմեսցեն քեզզդատաստանն: Եւ արասցես ըստ հրամանին, զոր պատմիցենքեզ որ ի տեղւոյն իցեն զոր ընտրիցէ Տէր Աստուած քո. եւ զգուշասջիր յոյժ առնել ըստ ամենայնի որպէսօրինադրեսցի քեզ: Ըստ օրինաց եւ ըստ դատաստանին զորասասցեն քեզ արասցես եւ մի' խոտորեսցիս ի բանէն զորպատմեսցեն մի' յաջ եւ մի' յահեակ: Եւ մարդ ոք, որառնիցէ հպարտութեամբ առ ի չլսելոյ քահանային, որկացցէ պաշտել յանուն Տեառն Աստուծոյ քոյ, կամդատաւորին` որ իցէ յաւուրսն յայնոսիկ, մեռցի մարդնայն:

«Տես զի զարհամարհողսքահանայից եւ դատաւորաց զոյգ եցոյց, զի մի էզօրութիւն օրինաց եւ ի դատաստանի. եւպարտաւորութիւն նոցա` մահ է, զի չանսալ նոցա ոչ այլինչ է եթէ ոչ անհնազանդութիւն Աստուծոյ. եւ արեաննյայտ է դատաստանե: